Artikel 1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:

 1. Accountgegevens De persoonsgegevens die de Klant verstrekt ten behoeve van het doen van een bestelling en daarmee het aanmaken van een account, waaronder in ieder geval begrepen: NAW-gegevens, e-mailadressen, eventueel gekoppelde creditcard- of incassogegevens. Tevens vallen andere identificerende gegevens, zoals IP-adressen, hieronder.
 2. AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden wordt gerefereerd aan bepalingen uit de AVG, tot 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens worden bedoeld.
 3. Financiële gegevens De relevante (persoons)gegevens van de Klant die de Klant (heeft) verstrekt en die in ieder geval benodigd zijn voor het opstellen van facturen.
 4. Klant Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie RED-IT een Overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.
 5. Offerte Een door RED-IT uit te brengen specifiek op de Klant toegeschreven aanbieding van een Product of Dienst op basis van door de Klant aan RED-IT verstrekte gegevens tot het doen door de Klant van een aanbod.
 6. Onderhoud(en) Het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de levering van Producten en Diensten, waaronder doch niet uitsluitend het uitvoeren van updates, het uitbreiden van capaciteit, het herstellen van onvolkomenheden, het verhelpen van veiligheidslekken, het waarborgen van veiligheid van de Systemen, het wijzigen van configuratie-instellingen, het vervangen, vernieuwen, fysiek verplaatsen, fysiek schoonhouden of fysiek herplaatsen van (onderdelen van) Systemen, het plaatsen van nieuwe hardware, het doorvoeren van verbeteringen om de beschikbaarheid van de Systemen zo hoog mogelijk te houden en werkzaamheden aan fysieke racks, bekabeling en switches. Indien ook het beheer van software onderdeel uitmaakt van de overeenkomst die RED-IT aangaat of is aangegaan met de Klant, valt onder Onderhoud tevens het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding – waaronder begrepen het up-to-date houden – van de software die expliciet is genoemd in de betreffende overeenkomst.
 7. Overeenkomst Het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat resulteert uit acceptatie door RED-IT van ofwel (1.3) het Bestelformulier dat door de Klant aan RED-IT is toegezonden tot levering van één of meer Producten of Diensten van RED-IT en dat door haar schriftelijk of per email is bevestigd en waarvan de Voorwaarden onderdeel uitmaken ofwel (1.7) de Offerte die door de Klant is ondertekend en aan RED-IT is geretourneerd, welke ontvangst door RED-IT schriftelijk of per e-mail is bevestigd en van welke Offerte de Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 8. Overmacht Onder overmacht wordt begrepen een tekortkoming die aan RED-IT niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van RED-IT en die ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van RED-IT komt, waaronder alle van buiten RED-IT komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan RED-IT haar verplichtingen jegens de Klant niet of niet tijdig kan nakomen, waaronder maar niet uitsluitend gerekend storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie, storingen in hardware dan wel software of netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.
 9. Partijen De Klant en RED-IT gezamenlijk.
 10. RED-IT, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 39070648.
 11. Producten en Diensten De door RED-IT geleverde producten en diensten, waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan webhosting, cloud diensten, verhuur van colocatieruimte, registratie en huur van domeinnamen en alle overige aanvullende en ondersteunende producten en diensten waarvan melding wordt gemaakt op de website van RED-IT.
 12. Systemen Het computersysteem waarop de overeenkomst die tussen RED-IT en de Klant is aangegaan, betrekking heeft en welk computersysteem door RED-IT ook wel wordt aangeduid als “platform”, “configuratie”, “server” of “dienstverlening”.
 13. Voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden is opgenomen.
 14. Website De website van RED-IT: www.red-it.nl en aanverwante subsites. De contactgegevens (adres, emailadres) van RE D-IT zijn te vinden op deze website.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen RED-IT en de Klant, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst.
 2. Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. In geval van nietigheid van enige bepaling van de Voorwaarden zal RED-IT een vervangende bepaling vaststellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.
 4. Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan onderhavige is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
 6. RED-IT is gerechtigd deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door mededeling van de wijzigingen aan de Klant treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de Voorwaarden. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de Klant gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Klant niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Voorwaarden wordt de Klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de Klant binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Voorwaarden, vormt dat een grond voor opzegging van de Overeenkomst door de Klant.
 7. RED-IT draagt er zorg voor dat de Voorwaarden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant (elektronisch downloadbaar) beschikbaar worden gesteld. Vóór het invullen van het Bestelformulier kunnen de Voorwaarden ook geraadpleegd worden op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Voorwaarden en de Overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. RED-IT is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst voor de Klant toegankelijk te houden.

Artikel 3. Communicatie

 1. Iedere communicatie tussen RED-IT en de Klant geschiedt per post, per fax, per e-mail, behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door RED-IT opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 2. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de geadresseerde daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen ten gevolge van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen van de e-mailbox van de Klant, is dit te allen tijde voor risico van de Klant. Evenmin is RED-IT aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste informatieverschaffing door de Klant.
 3. RED-IT is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuist begrip, verminkingen of het niet behoorlijk overkomen en/of vertragingen van het Bestelformulier of andere wijzen van elektronische communicatie tussen RED-IT en de Klant
 4. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan door een minderjarige Klant, mag RED-IT ervan uitgaan dat de Klant met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, voor zover het niet reeds een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.

Artikel 4. Offertes

 1. Alle Offertes van RED-IT zijn slechts uitnodigingen tot het doen van een aanbod door de Klant. Aanvaarding van Offertes of vergelijkbare mededelingen, al dan niet als zodanig benoemd, verplichten RED-IT niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de (potentiële) Klant.
 2. Offertes van RED-IT zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij de Offerte uitdrukkelijk anders vermeldt of de Offerte schriftelijk wordt ingetrokken.
 3. Elke Offerte kan door RED-IT worden herroepen. Indien het aanbod door RED-IT nog niet is aanvaard, kan herroeping te allen tijde geschieden.

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment waarop aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
  • de Klant heeft een Offerte en de Voorwaarden van RED-IT ontvangen; en
  • de Klant heeft de Offerte ondertekend, aangegeven de Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud van de Voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard; en
  • de Klant heeft de Offerte geretourneerd aan RED-IT ; en
  • RED-IT heeft de Offerte ontvangen en aanvaard. De aanvaarding door RED-IT van een Offerte (“aanbod”) blijkt in ieder geval doordat het Product en/of de Dienst wordt geleverd.
 2. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk of per e-mail geschieden.

Artikel 6. Duur en einde van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.
 2. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.
 3. De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens van rechtswege stilzwijgend verlengd met de periode waarvoor deze in eerste instantie is aangegaan, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.
 4. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van een overeengekomen of stilzwijgend verlengde periode opzeggen bij aangetekende post met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door RED-IT is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient de Klant zijn persoonsgegevens te vermelden.
 5. RED-IT is gerechtigd haar contractuele positie (contractovername in de zin van artikel 6:159 BW) over te dragen aan een derde en zal de Klant daarvan op de hoogte stellen. Indien deze overdracht voor de Klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling schriftelijk bij aangetekende post op te zeggen. De Klant is niet gerechtigd zijn contractuele positie of zijn rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische (per e-mail) toestemming van RED-IT.

Artikel 7. Levering en levertijd

 1. Levering van Producten of Diensten geschiedt eerst na de totstandkoming van de Overeenkomst en na ontvangst door RED-IT van alle door haar opgevraagde gegevens en documenten die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst of op een uitdrukkelijk overeengekomen later moment. Het staat RED-IT vrij om direct na de totstandkoming van een Overeenkomst met de uitvoering daarvan aan te vangen.
 2. Een overeengekomen levertijd is louter indicatief en kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden of indien de overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, zal RED-IT de Klant daarvan in kennis stellen.
 3. Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door Overmacht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de Overmacht duurt. RED-IT is ingeval van Overmacht – behoudens opschorting – tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8. Prijzen

 1. Alle op de website van RED-IT of in de Overeenkomst vermelde of anderszins door of namens RED-IT gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in Euro’s, exclusief BTW en overige van overheidswege vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. RED-IT behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen. Zij zal de Klant hiervan ten minste één maand voor de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden schriftelijk, per e-mail in kennis stellen. Indien de Klant een prijswijziging niet accepteert, heeft de Klant het recht om binnen veertien dagen na dagtekening van de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de prijswijziging betrekking heeft schriftelijk per aangetekende post te ontbinden tegen de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden.
 3. RED-IT behoudt zich het recht voor om eenmaal per jaar zonder voorafgaande kennisgeving prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, zoals die wordt vastgesteld door het CBS voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen worden verhoogd. De verhoging van de prijzen als bedoeld in dit artikel geven de Klant geen recht om de Overeenkomst dientengevolge te ontbinden.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van de Klant vangt aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt.
 2. De Klant is gehouden om elk factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum aan RED-IT op de door RED-IT aangegeven wijze te voldoen, tenzij op de factuur een afwijkende betaaltermijn is vermeld.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of de geleverde Diensten of Producten schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. RED-IT is bevoegd haar facturen aan de Klant per e-mail. Indien de Klant een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt RED-IT zich het recht voor om de meerkosten daarvan aan de Klant in rekening te brengen, welke meerkosten € 2,50 per factuur bedragen.
 5. Indien betaling plaatsvindt door middel van automatische incasso, doch de incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de Klant of vanwege een door de Klant onjuist opgegeven rekeningnummer, is deze € 2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
 6. In geval van te late betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en heeft RED-IT het recht: (9.1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door RED-IT is ontvangen; en (9.2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De Klant zal alle kosten vergoeden die RED-IT moet maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 10% van het gevorderde met een minimum van € 125,00. Een ingebrekestelling ter zake mag elektronisch worden verzonden als de Klant heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.
 7. Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal RED-IT de Klant – die reeds in verzuim is – een betalingsherinnering zenden. RED-IT verzendt de betalingsherinnering op dezelfde wijze als de factuur. In geval van te late betaling van een per post verzonden factuur, is RED-IT gerechtigd maximaal drie herinneringen per post aan de Klant te sturen, waarvan de kosten worden vastgesteld op € 2,50 per herinnering en welke kosten voor rekening van de Klant komen. Indien RED-IT de vordering ter incasso uit handen geeft, komen de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,00, zoals omschreven in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, in zijn geheel voor rekening van de Klant.
 8. Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is RED-IT gerechtigd – zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade – om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant al zijn verplichtingen jegens RED-IT geheel is nagekomen. De genoemde opschorting van de verplichtingen kan onder meer bestaan uit het afsluiten van de Producten en Diensten c.q. het onmogelijk maken van het gebruik van de Diensten.
 9. De opschorting van de levering van Producten en Diensten duurt voort tot het moment waarop de openstaande facturen zijn voldaan en de betalingen door RED-IT zijn verwerkt. De aan de heraansluiting verbonden kosten, die worden vastgesteld op een bedrag van € 10,00, worden aan de Klant in rekening gebracht. Een spoedheraansluiting kan plaatsvinden, indien de Klant dit per e-mail aan RED-IT verzoekt, onder toezending van een bewijs van betaling (inclusief rente, aanmaningskosten en heraansluitkosten). De heraansluitkosten bedragen in geval van een spoedheraansluiting € 50,00.
 10. Alle aan de Klant geleverde Producten en Diensten blijven eigendom van RED-IT, totdat alle door de Klant verschuldigde bedragen aan RED-IT zijn voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
 11. Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen.

Artikel 10. Ontbinding

 1. RED-IT is gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief of per e-mail te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van RED-IT om in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
  • het faillissement van de Klant is aangevraagd dan wel de Klant in staat van faillissement is verklaard;
  • de Klant surseance van betaling of vantoepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd of verkregen;
  • op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd of indien de Klant anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
  • de Klant tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en dit verzuim niet binnen 14 dagen na verzenddatum van een ingebrekestelling is opgeheven;
  • na het sluiten van de Overeenkomst aan RED-IT omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
  • de Klant informatie verspreidt en die informatie en/of de verspreiding daarvan krachtens nationale of internationale wetgeving en/of andere regelgeving verboden is, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend is en/of in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden, waaronder – doch niet uitsluitend – wordt verstaan crimineel dataverkeer, beledigende uitingen, het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet tot toegang gerechtigd is (hacken), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie en het aanzetten tot oproer, een en ander exclusief door RED-IT te beoordelen, in welk geval ook uitdrukkelijk de uren die RED-IT ter zake besteedt tegen een tarief van € 80,00 per uur aan de Klant worden doorbelast en de kosten van door RED-IT ingeschakelde adviseurs en deskundigen rechtstreeks voor rekening komen van de Klant;
  • de Klant valse of onjuiste persoonsgegevens aan RED-IT heeft verstrekt en/of heeft verzuimd wijzigingen in de persoonsgegevens aan RED-IT te verstrekken;
  • de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft verlengd;
  • de Klant heeft nagelaten om RED-IT die informatie te verschaffen waarvan de Klant wist of redelijkerwijs had moeten weten dat het voorhanden zijn van deze informatie bij RED-IT noodzakelijk was voor de nakoming van de verplichtingen door RED-IT jegens de Klant;
 2. Het recht van opschorten zoals in de Voorwaarden beschreven, houdt in dat RED-IT bevoegd is de Diensten of een onderdeel daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. RED-IT zal de Klant hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van RED-IT kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen blijft tijdens de buitengebruikstelling onverminderd bestaan. De Klant blijft bovendien gehouden tot betaling gedurende de resterende periode van de overeengekomen minimum looptijd van de Overeenkomst.
 3. Indien de Klant een consument (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) is en de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een Product, heeft de Klant het recht, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van het Product schriftelijk of per e-mail te ontbinden. De Klant dient het ontvangen Product alsdan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding in dezelfde staat als waarin zij is afgeleverd, namelijk ongebruikt, onbeschadigd, en (indien mogelijk) in de originele verpakking en met alle daarbij behorende documentatie, garantiebewijzen, accessoires en verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon of ander geldig aankoopbewijs, aan RED-IT te retourneren. Het terugzenden van het geleverde Product komt geheel voor rekening en risico van de Klant. RED-IT adviseert de Klant dan ook geleverde Producten alleen per aangetekende en verzekerde post terug te zenden.
 4. Indien de Klant een consument (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) is en de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een Dienst, gaat de termijn van veertien dagen in op de dag waarop de Overeenkomst is gesloten. De Klant heeft geen recht op ontbinding van de Overeenkomst binnen de hierboven genoemde termijn van veertien dagen, indien de levering van de Dienst met instemming van de Klant is aangevangen binnen de termijn van veertien dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, RED-IT de Dienst in één keer heeft verricht en/of RED-IT reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Het in artikel 10.3 genoemde recht op ontbinding bestaat niet indien het Product tot stand is gebracht overeenkomstig door de Klant opgegeven specificaties en/of indien het Product duidelijk persoonlijk van aard is en/of het maatwerk betreft.
 6. Indien RED-IT op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, wordt elke vordering van RED-IT op de Klant direct opeisbaar.

Artikel 11. Verplichtingen van RED-IT

 1. RED-IT is gehouden zich in te spannen om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Zij garandeert evenwel niet dat de Klant te allen tijde onbelemmerde toegang heeft tot de door RED-IT geëxploiteerde Diensten. Voorts wordt niet gegarandeerd dat de Klant gevrijwaard is van vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens.
 2. Tenzij enige wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak RED-IT daartoe verplicht, zal RED-IT zich onthouden van het kennisnemen van de inhoud van persoonlijke e-mail en/of bestanden van en/of gericht aan de Klant en het ter beschikking stellen daarvan aan derden.
 3. RED-IT zal zich inspannen om de door haar ter uitvoering van haar verplichtingen gebruikte Systemen en andere zaken afdoende te Onderhouden (daaronder begrepen vernieuwing en innovaties). De Klant zal tijdig worden ingelicht over uit te voeren Onderhoud, tenzij dat in verband met de noodzakelijkheid en/of spoedeisendheid van het Onderhoud niet van RED-IT kan worden verlangd. RED-IT zal zich inspannen om Onderhoud te laten plaatsvinden op tijden dat te verwachten is dat de Klant er weinig hinder van ondervindt. RED-IT kan echter niet garanderen dat de Klant geen hinder en/of schade ondervindt. RED-IT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van Onderhoud, noch voor schade, waaronder gemiste inkomsten van de Klant, indien Onderhoud wordt gepleegd.
 4. RED-IT zal zich inspannen om klachten van Klanten naar tevredenheid van de Klant af te handelen. RED-IT is echter slechts gehouden om klachten in behandeling te nemen voor zover de klacht binnen drie werkdagen na het moment waarop de Klant de tekortkoming c.q. de klacht had behoren te constateren per email aan RED-IT heeft gemeld en de klacht voldoende bepaalbaar en voldoende duidelijk is omschreven. RED-IT zal zich inspannen om de klacht binnen twee weken na indiening af te handelen.
 5. RED-IT is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de juistheid van de op de website van de Klant geplaatste informatie.

Artikel 12. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant is verplicht tot nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede tot nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming op grond van geschreven en ongeschreven recht in redelijkheid van de Klant kan worden verlangd.
 2. De Klant is verplicht zich te gedragen conform hetgeen in redelijkheid van een verantwoordelijk, redelijk en zorgvuldig internetgebruiker kan worden verlangd.
 3. De Klant is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met wettelijke bepalingen en richtlijnen. Meer in het bijzonder is de Klant verplicht zich te onthouden van het schenden van rechten van intellectuele eigendom van RED-IT en/of derden, het op onrechtmatige en/of strafbare wijze verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en/of beledigende uitingen, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet tot toegang gerechtigd is, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.
 4. De Klant is verplicht zich zodanig te gedragen dat overige Klanten en/of andere internetgebruikers niet worden gehinderd en/of schade lijden.
 5. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van de door de Klant afgenomen Producten en Diensten en dient zelf zorg te dragen voor een afdoende beveiliging en/of back-up van gegevens inzake en op zijn account, tenzij schriftelijk of per e-mail anders tussen Partijen is overeengekomen. RED-IT maakt voor eigen gebruik systeembackups, hetgeen ook op de Website is vermeld, doch de Klant kan noch aan de backups, nog aan het feit dat backups worden gemaakt enig recht ontlenen.
 6. De Klant vrijwaart RED-IT voor aanspraken van derden indien de Klant handelt in strijd met de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden.
 7. Indien in de persoonsgegevens van de Klant, waaronder in ieder geval begrepen de Accountgegevens en de Financiële gegevens, wijzigingen optreden, of indien bij de Klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf een wijziging van contactpersoon plaatsvindt, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk aan RED-IT mede te delen op de op de Website aangegeven wijze.
 8. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de door RED-IT aan de Klant verstrekte inloggegevens. RED-IT is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de Klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens. RED-IT adviseert de Klant om deze reden regelmatig de inloggegevens te wijzigen.
 9. De Klant dient regelmatig – RED-IT adviseert de Klant dit wekelijks te doen – de Website in te zien, nu de communicatie tussen de Klant en RED-IT veelal via de Website verloopt. Indien berichten van RED-IT door de Klant worden gemist omdat hij niet minimaal één maal per week de Website bezoekt, komt dit volledig voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waardoor de Klant schade lijdt, of uit enige andere hoofde, is de aansprakelijkheid van RED-IT per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 5.000,00. Iedere aansprakelijkheid van RED-IT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, verlies van gegevens of immateriële schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de bedrijfsleiding van RED-IT.
 2. RED-IT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die RED-IT in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. RED-IT is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verzenden of ontvangen van informatie en/of het voorhanden hebben van informatie op een website.
 3. De Klant vrijwaart RED-IT voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Klant geleverde Producten en Diensten van RED-IT.
 4. De Klant vrijwaart RED-IT voor alle aanspraken van toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, en/of van betrokkene(n) van wie persoonsgegevens door RED-IT worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die de aanspraak ten grondslag liggen aan RED-IT toerekenbaar zijn.
 5. RED-IT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de website van de Klant.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontstaan daarvan, schriftelijk aan RED-IT meldt. Schade die buiten die termijn ter kennis van RED-IT is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen aanmelden.

Artikel 14. Overmacht

 1. In geval van Overmacht zal RED-IT de Klant hiervan onverwijld schriftelijk, per e-mail of via de Website op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de Overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
 2. In geval van Overmacht is RED-IT gerechtigd de uitvoering van de Diensten gedurende de Overmacht op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Tekortkomingen in de uitvoering van een Overeenkomst in geval van Overmacht kunnen niet aan RED-IT worden toegerekend en geven de Klant geen recht tot ontbinding of opschorting van de Overeenkomst of op schadevergoeding.
 4. Er vindt geen restitutie plaats van de door de Klant vooruitbetaalde gelden.

Artikel 15. Rechten van Intellectuele Eigendom

 1. Al hetgeen is gepubliceerd op de website van RED-IT valt onder het recht van Intellectuele Eigendom van RED-IT. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van RED-IT.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten en Diensten die RED-IT in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij RED-IT of bij de derde van wie RED-IT het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten of Diensten aan de Klant ter beschikking te stellen.

Artikel 16. Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk of per e-mail worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 17. Privacy

 1. Het is mogelijk dat RED-IT gedurende de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG ten behoeve van de Klant verwerkt. RED-IT is in dat geval aan te merken als verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 AVG. De Klant is hierbij aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG.
 2. RED-IT zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals is overeengekomen in de Overeenkomst. De Klant zal RED-IT schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst zijn genoemd. RED-IT is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de Overeenkomst, overeenkomstig de instructies van de Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de Klant. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door de Klant aan RED-IT zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is RED-IT niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij de Klant.
 3. RED-IT heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens die RED-IT in opdracht van de Klant verwerkt. RED-IT neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens, tenzij een wettelijke plicht zich hiertegen verzet.
 4. De Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
 5. Ten aanzien van de in artikel 17.1 genoemde verwerkingen zal RED-IT zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door RED-IT vanuit diens rol als verwerker.
 6. RED-IT zal de Klant, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder artikelen 17 en 18.
 7. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen aangaande de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in artikelen 17 en 18.
 8. De verplichtingen van RED-IT die uit artikelen 17 en 18 voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van RED-IT.
 9. Het verwerken van persoonsgegevens door RED-IT zal nimmer met zich meebrengen dat de databases van RED-IT worden verrijkt met de gegevens afkomstig uit de datasets van de Klant tenzij het de gegevens in geaggregeerde, niet herleidbare, vorm betreft. In dat geval is het RED-IT toegestaan deze gegevens voor eigen overige doeleinden te gebruiken.
 10. RED-IT mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. De Klant geeft RED-IT daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, mits er aan de vereisten met betrekking tot de doorgifte naar derde landen uit de AVG is voldaan.
 11. De Klant geeft RED-IT toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst gebruik te maken van een onderaannemer met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. RED-IT zal de klant, op diens verzoek, steeds opgave doen van de onderaannemers die RED-IT inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst. RED-IT zal de Klant vooraf op de hoogte stellen wanneer er een wijziging gaat plaatsvinden in de onderaannemers waarvan RED-IT gebruikmaakt. De Klant heeft vervolgens het recht om binnen twee weken na de aankondiging van RED-IT schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken tegen de betreffende wijziging. Indien de Klant binnen deze termijn geen bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging, geeft de Klant blijk van toestemming voor de wijziging. Toestemming zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd.
 12. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan RED-IT, zal RED-IT het verzoek doorsturen aan de Klant en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De Klant zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
 13. Indien de Overeenkomst eindigt, zoals in artikel 6 is beschreven, zal RED-IT de van de Klant ontvangen persoonsgegevens (17.1) onverwijld vernietigen, tenzij Partijen anders overeenkomen of indien een wettelijke plicht zich hiertegen verzet.

Artikel 18. Beveiliging en audits

 1. Dit artikel ziet op de in artikel 17.1 genoemde verwerkingen.
 2. RED-IT spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
 3. RED-IT heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
  • logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
  • bij de opslag en verwerking van wachtwoorden wordt gebruik gemaakt van hashing;
  • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  • het up-to-date houden van Systemen;
  • een verbod voor werknemers van RED-IT om gegevens van de Klant op eigen devices te verwerken;
  • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer / Secure Shell (SSL / SSH) technologie.
 4. De Klant stelt enkel persoonsgegevens aan RED-IT ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
 5. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens in de zin van artikel 4 lid 12 AVG) zal RED-IT, zich naar beste kunnen inspannen om de Klant daarover onverwijld te infomeren naar aanleiding waarvan de Klant beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 6. De Klant zal zorg dragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal RED-IT meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
 7. De Klant heeft het recht om een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van de naleving van alle punten uit artikelen 17 en 18. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat de Klant bij RED-IT heeft nagevraagd of er soortgelijke auditrapportages aanwezig zijn en indien dit het geval is, de bij RED-IT aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door de Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij RED-IT aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van artikelen 17 en 18 door RED-IT. De door de Klant geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door de Klant plaats, en maximaal eens per jaar.
 8. RED-IT zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen. De Klant zal er zorg voor dragen dat de audit een zo min mogelijk bedrijfsverstorend effect op de overige werkzaamheden van RED-IT veroorzaakt.
 9. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 10. De redelijke kosten voor de audit worden door de Klant gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren onafhankelijke ICT-deskundige en de kosten die RED-IT maakt voor de medewerking aan de audit altijd door de Klant zullen worden gedragen.

Artikel 19. Gebruik van persoonsgegevens van de Klant

 1. De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens die hij aan RED-IT verstrekt, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct-marketing ten behoeve van Diensten van RED-IT, ook indien deze Diensten nog geen onderwerp van een Overeenkomst zijn. Indien de Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, dient de Klant dat schriftelijk of per e-mail aan RED-IT kenbaar te maken.
 2. De Klant mag de persoonsgegevens die RED-IT over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. De Klant heeft het recht RED-IT te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van de Klant te verwijderen of af te schermen, tenzij een wettelijke plicht zich hiertegen verzet. RED-IT zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van RED-IT en het privacybelang van de Klant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, de Klant informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de Klant van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.
 3. De Klant is ervan op de hoogte dat RED-IT de persoonsgegevens van de Klant verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de Klant op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar de Klant vandaan komt en de Producten of Diensten die de Klant heeft besteld. RED-IT slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de Klant te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de Klant.
 4. De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van RED-IT zijn opgeslagen. Indien de Klant een schriftelijk overzicht wenst, zal RED-IT dit overzicht binnen vier weken aan de Klant verstrekken. RED-IT kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.
 5. RED-IT zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan derden beschikbaar stellen, behoudens:
  • ten behoeve van facturerings- en incassoactiviteiten;
  • indien RED-IT hiertoe wettelijk verplicht is;
  • de Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens te verstrekken;
  • in geval van dringende en gewichtige redenen voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Klant daarmee niet onevenredig wordt geschaad;
  • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 20. Geheimhouding

 1. Zowel de Klant als RED-IT zijn gehouden alle vertrouwelijke informatie en correspondentie die zij uitwisselen strikt geheim te houden en deze niet te verstrekken aan derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 21. Geschillen

 1. Op alle geschillen tussen Partijen, waaronder die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze geschillen zullen, nadat Partijen hebben getracht het geschil onderling op te lossen maar daar niet in zijn geslaagd, worden beslecht door de een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, onverminderd het recht van RED-IT om het geschil aan een andere instantie voor te leggen, ter keuze van RED-IT, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het geschil aan een andere instantie dient te worden voorgelegd.

Artikel 22. Deponering

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd  en kunnen worden geraadpleegd op de website www.red-it.nl. Op verzoek wordt een exemplaar van de Voorwaarden kosteloos toegezonden.